Utbildningsprojektet SimChild

– en interaktiv simulering av barnavårdsutredningar för utbildning av socionomer

Att möta barn i svåra livssituationer och att se deras behov tillhör socialtjänstens mest centrala men också mest utmanande uppgifter. Flera utvärderingar visar dock att socialtjänstens barnavårdsutredningar brustit i systematik och att tillräcklig uppmärksamhet inte ägnats utsatta barn ofta komplexa livssituation. Också Sveriges socionomutbildningar har kritiserats för att inte i tillräcklig utsträckning förbereda studenterna på professionellt utredningsarbete: utbildningarna saknar tillräckligt djup och brister i realism. Det är mot den bakgrunden utbildningsprojektet SimChild skall ses.

SimChild är ett pedagogiskt program som baseras på datorsimuleringar av barnavårdsutredningar. Simuleringen syftar till att hjälpa socionomstudenter och andra deltagare att få ökad förståelse för de tolkningsproblem som kan uppkomma under en utredning och stärka deras kompetens att hantera olika utredningsproblem.

Så här fungerar det

Datorsimuleringen ställer deltagarna inför uppgiften att göra självständiga bedömningar och ge förslag på insatser under förutsättningar som starkt påminner om de som gäller i professionellt utredningsarbete. Därmed ges utrymme för reflektioner över den egna analytiska förmågan som annars sällan förekommer i den vanliga, oftast föreläsningsbaserade socionomundervisningen.

Simuleringen är indelad i faserna förhandsbedömning, utredning och uppföljning och gör det möjligt för deltagarna att på ett realistiskt sätt experimentera med vägval och beslutskonsekvenser i en säker miljö.

SimChild syftar till att utveckla flera olika färdigheter och insikter. Fyra nyckelord sammanfattar dessa kompetenser:

Systematik: Deltagarna ges förståelse för vikten av att systematiskt uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer och för den betydelse ett sådant arbetssätt har för en allsidig analys och rimliga bedömningar.

Evidensbasering: Deltagarna övas i uppgiften att koppla samman insatser med forskning.

Rättsförankring: Arbetet med barn i risk är ett starkt lagreglerat verksamhetsområde och deltagarna i simuleringen tränas i uppgiften att knyta föreslagna åtgärder till lagrum.

Reflektion: Det främsta syftet med simuleringen är att stärka deltagarnas förmåga till reflektion och att öka förståelsen för de tolkningsproblem som kan uppstå under en utredning.