Publikationer 1995–2021

Artiklar

Aktas, Vezir, Nilsson, Marco, Persson, Borell, Klas and Persson, Roland. 2020. Taking to the Streets: The Attack on Academic Freedom and the Street Academy in Ankara. British Journal of Educational Studies (First-On-Line, Open Access).

Borell, Klas and Nilsson, Marco. 2019. Samhällsvetenskaperna och den akademiska friheten i Turkiet: Massavskedanden, resignation och motstånd. Sociologisk Forskning 56(3/4): 311-317.

Borell, Klas, Aktas, Vezir och Nilsson, Marco. 2019. Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts. Sans Magasin 1(9): 30–35.

Aktas, Vezir, Nilsson, Marco and Borell, Klas. 2019. Social Scientists Under Threat: Resistance and Self-censorship in Turkish Academia. British Journal of Educational Studies 67(2): 169-186.

Borell, Klas and Westermark, Åsa. 2018. Siting of Human Services Facilities and the Not In My Back Yard (NIMBY) Phenomenon: A Critical Research Review. Community Development Journal 53(2): 246–262.

Egonsdotter, Gunilla, Bengtsson, Staffan, Israelsson, Magnus and Borell, Klas. 2018. Child Protection and Cultural Awareness: Simulation-Based Learning. Journal of Ethnic and Cultural Diversity in Social Work (First On-Line, Open Access).

Westermark, Åsa and Borell, Klas. 2018. Human Service Siting Conflicts as Social Movements. Geoforum 94: 107–109.

Josefsson, Tommy, Nilsson, Marco and Borell, Klas. 2017. Muslims Opposing Violent Radicalism and Extremism: Strategies of Swedish Sufi Communities. Journal of Muslim Minority Affairs 37(2): 183–195.

Connidis, Ingrid, Borell, Klas and Karlsson, Sofie G. 2017. Ambivalence and Living Apart Together in Later Life: A Critical Research Proposal. Journal of Marriage and Family 79(5): 1404–1418.

Borell, Klas. 2015. When is the Time to Hate? The Impact of Dramatic Events on Islamophobia and Islamophobic Hate Crimes in Europe. Islam and Christian-Muslim Relations 26(4): 409–421.

Rask, Ellinor, Warsame, Mubarak and Borell, Klas. 2014. Gendered Family Roles and Expectations in Transnational Somali Refugee Families: A Multiple-Site Study. International Journal of Child, Youth and Family Studies 5(2): 296–307.

Borell, Klas. 2013. Svenska muslimska församlingar: resurs eller hinder i integrationsarbetet. Signum 39(3): 27–29.

Borell, Klas and Gerdner, Arne. 2013. Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Study from Sweden. Review of Religious Research 55(4): 557–571.

Borell, Klas och Egonsdotter, Gunilla. 2012. Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen: Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. Högre utbildning 2(1): 47–49.

Borell, Klas. 2011. Research in Progress: Swedish Muslim Congregations. Sociology of Religion XII(1): 8–10.

Borell, Klas och Gerdner, Arne, Sällström, Anna, Nordlander, Johanna och Lundkvist, Elisabet. 2011. Muslimska församlingar i lokalsamhället: Samverkan eller isolering? Socialvetenskaplig Tidskrift 18(1): 42–56.

Borell, Klas och Gerdner, Arne. 2011. Frivilligt socialt arbete i svenska muslimska församlingar: Tradition, organisation, integration. Socionomens Forskningssupplement 29: 34–43.

Borell, Klas and Gerdner, Arne. 2011. Hidden Voluntary Social Work: A Nationally Representative Survey of Muslim Congregations in Sweden. British Journal of Social Work 41(5): 968–974.

Borell, Klas och Gerdner, Arne. 2010. Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar. Sociologisk Forskning 47(4): 31–43.

Borell, Klas och Gerdner, Arne. 2010. Etnicitet, religion och organisation: Muslimska församlingar i förändring. Invandrare & Minoriteter 37(1): 13–17.

Borell, Klas. 2008. Terror and Everyday Life in Beirut: Mental Constructions, Precautions and Normalization. Acta Sociologica 51(1): 55–70.

Ghazanfareeon Karlsson, Sofie, Johansson, Stina, Gerdner, Arne and Borell, Klas. 2007. Caring While Living Apart. Journal of Gerontological Social Work 49(4):3–27.

Ghazanfareeon Karlsson, Sofie and Borell, Klas. 2005. A Home of Their Own: Women’s Boundary Work in LAT-Relationships. Journal of Aging Studies 19(1): 73–84.

Gerdner, Arne and Borell, Klas. 2003. Neighbourhood Reactions toward Facilities for Residential Care. A Swedish Survey Study. Journal of Community Practice. Organizing, Planning, Development and Change 11(4): 59–81.

Borell, Klas, Brenner, Sten-Olof, Espwall, Majen and Pryce, Joanna. 2003. The Repertory Grid Technique in Social Work Practice, Research, and Education. Journal of Qualitative Social Work: Research and Practice 2(4): 477–491.

Borell, Klas. 2003. Family and Household. Family Research and Multi-Household Families. International Review of Sociology (Revue Internationale de Sociologie) 13(3): 1–14.

Borell, Klas. 2002. Reflexiv intimitet och blodsband. En introduktion till senmoderna släktskapskonstruktioner. Journal of the Finnish Anthropological Society 27(4): 38–50.

Borell, Klas. 2002. Familj, hushåll och nya familjeformer. Familjeforskningen och de hushållsöverskridande familjeformerna. Fokus pa familien 30(4): 265–279.

Ghazanfareeon Karlsson, Sofie and Borell, Klas. 2002. Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together. Ageing International 27(4): 11–26.

Borell, Klas och Ghazanfareeon Karlsson, Sofie. 2002. ’Hans hem är hans, och mitt hem är mitt.’ Om särboende bland äldre. Aldring og Livsløp 19(2): 22–27.

Gerdner, Arne, Hultman, Lill och Borell, Klas. 2001. Grannreaktioner mot Hem för Vård och Boende – Några resultat från en enkätstudie. Socialt Perspektiv 80(3/4): 37–57.

Borell, Klas och Gerdner, Arne. 2001. NIMBY-forskningen. En kritisk översikt. Socialt Perspektiv 80(3/4): 13–31.

Espwall, Majen, Borell, Klas och Johansson, Roine. 2001. Att förhandla i underläge – en studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor. Nordisk Sosialt Arbeid 21(2): 107–118.

Borell, Klas. 2001. I stället för äktenskap. Åldrande och nya intimitetsformer. Gerontologia 15(2): 147–156.

Borell, Klas og Ghazanfareeon Karlsson, Sofie. 2000. Ældre kærestefolk – hvert sit hjem. Gerontologi og Samfund 16(4): 85–87.

Johansson, Roine and Borell, Klas. 1999. Old-Age Care in Implementation Networks. Public Administration 77(3): 585–598.

Borell, Klas. 1999. Trust and Fraud. Occupation and Resistance in Norway, 1940–1945. Journal of Political and Military Sociology 27(1): 290–299.

Borell, Klas och Johansson, Roine. 1998. Ädelreformen som nätverksstyrning. Kan staten styra implementeringsnätverk? Nordisk Administrativ Tidskrift 79(3): 249–260.

Borell, Klas. 1998. Using the Experience Sampling Method in Gerontological Social Work. Journal of Gerontological Social Work 30(3/4):183–189.

Borell, Klas, Espwall, Majen och Brenner, Sten-Olof. 1997. Att förstå andras mening. Nordisk Sosialt Arbeid 17(4): 224–231.

Borell, Klas. 1997. När Michels oligarkilag kom till Sverige: Debatten om partiliv och demokratisering, 1911–1920. Sociologisk Forsknings Jubileumsnummer 43(1/2): 149–176.

Böcker och bokkapitel

Borell, Klas. 2014. Islamophobie und Hasskriminalität: Probleme und Chancen eines Forschungsfelds in Entwicklung. I Farez Hafez (editor), Jahrbuch fur Islamophobieforschung 2014. Wien: New Academic Press, Universität Wien (pp. 9–18).

Egonsdotter, Gunilla och Borell, Klas. 2013. SimChild – ett exempel på simuleringar inom samhällsvetenskaperna. I Hans Albin Larsson (redaktör), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik (pp. 233–246).

Westermark, Åsa och Borell, Klas. 2013. Upptäcktens väg. I Hans Albin Larsson (redaktör), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik (pp. 157–174).

Borell, Klas. 2012. Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), Skriftserie, nr. 1.

Borell, Klas och Gerdner, Arne. 2011. Samverkan eller isolering? Svenska muslimska församlingar. I: Peter Carlsson (redaktör), 2011 års årsbok. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (s. 13–16).

Borell, Klas och Johansson, Roine. 2005. Det egna hemmet som andras arbetsplats. I: Björn Fjaestad och Lars-Erik Wolvén (redaktörer), Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur (s. 183–195).

Borell, Klas. 2004. Disciplinära strategier. Andra reviderade och utvidgade utgåvan. Stockholm: Militärhögskolan och Gotab. [Original: Borell, Klas. 1989. Disciplinära strategier. En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, 1901–1978. Uppsala/Stockholm: Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia/Almqvist & Wiksell International]. (287 s.)

Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie. 2004. Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together. In: Kate Davidson and Graham Fenell (editors), Intimacy in Later Life. New Brunswick and London: Transaction Publishers (s. 1–18).

Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie. 2003. Reconceptualising Intimacy and Ageing. Living Apart Together. In: Sara Arber, Kate Davidson and Jay Ginn (editors), Gender and Ageing: Changing Roles and Relationships. Buckingham: Open University Press, McGraw-Hill (s. 47–62).

Borell, Klas. 2002. Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Disciplin, rutin och avrutinisering. I: Jan Dahlström och Ulf Söderberg (redaktörer), Plikt, Politik och Praktik. Värnpliktsförsvaret under 100 år. Meddelanden från Krigsarkivet XXII. Stockholm: Krigsarkivets Förlag (s. 91–105).

Borell, Klas, Johansson, Roine och Lindqvist, Rafael. 1998. Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang. I: Rafael Lindqvist (redaktörer), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s. 180–190).

Borell, Klas och Johansson, Roine. 1998. Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen – exemplet Ädel. I: Rafael Lindqvist (redaktör), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s. 60–75).

Lindqvist, Rafael och Borell, Klas. 1998. Inledning. I: Rafael Lindqvist (redaktör), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s. 9–26).

Borell, Klas och Brenner, Sten-Olof. 1997. Att spegla verkligheten. En introduktion av kognitiva matriser, upplevelsesampling och andra icke-konventionella metoder i samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Borell, Klas och Johansson, Roine. 1996. Introduktion: Samhället som nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s. 7–13).

Borell, Klas. 1996. Diffusion och nätverk I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s. 32–50).

Borell, Klas. 1996. Tillit och nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s. 76–108).

Borell, Klas och Johansson, Roine. 1996. Avslutning: Samhället som nätverk? I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s. 143–147).

Recensioner och redaktionella bidrag

Borell, Klas. 2017. Book Review: Cawo Abdi, Elusive Jannah. The Somali Diaspora. International Sociology 32(2): 250-147.

Borell, Klas. 2016. Book Review: The Routledge International Handbook for Hate Studies. Journal of Sociology 52(4): 909-910.

Borell, Klas. 2015. Bognote: Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim, Distant Love: Personal Life in the Global Age. Dansk Sociologi 25(1): 122-123.

Borell, Klas. 2014. Bokomtale: Sten-Åke Stenberg, Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus. Tidsskrift for Velfredsforskning 17(1): 73–74.

Borell, Klas och Johansson, Roine. 2014. Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare. Sociologisk Forskning 51(1): 1–3.

Borell, Klas. 2013. Bokmelding: Can Islam be French? Pluralism and Pragmatism in a Secular State. Tidsskrift for Islamforskning 1: 93.

Borell, Klas och Johansson, Roine. 2013. Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år. Sociologisk Forskning 50(3/4): 195–197.

Borell, Klas och Johansson, Roine. 2013. Redaktörerna har ordet: Ett nytt tidskriftslandskap. Sociologisk Forskning 50(2): 63–64.

Borell, Klas och Johansson, Roine. 2013. Redaktörerna har ordet: I backspegeln. Sociologisk Forskning 50(1): 3–5.

Borell, Klas. 2012. Book Review: Stephen Vertigans (with contributions from Donna Marron and Philip W. Sutton), Militant Islam: A Sociology of Characteristics, Causes and Consequences. International Sociology: Biannual Review of Books 27(2): 259–261.

Borell, Klas och Johansson, Roine. 2012. Redaktörerna har ordet: Stafetten har gått vidare. Sociologisk Forskning 49(2): 99–101.

Borell, Klas. 2010. Book Review: Sara Ashencaen Crabtree, Fatima Husain and Basia Spalek, Islam and Social Work. Journal of Religion and Spirituality in Social Work: Social Thought 29(2): 181–182.

Borell, Klas. 2007. Book Review: Samir Khalaf, Heart of Beirut, Reclaiming the Bourj. Arab Studies Quarterly 29(1): 90–92.

Borell, Klas. 2003. Book Review: Anne Jamieson and Christina R. Victor, Researching Ageing and Later Life. Sociological Research Online 8(4).

Borell, Klas. 2003. Bokmelding: Ingrid Arnet Connidis, Family Ties and Aging. Aldring og Livsløp 20(2): 30.

Borell, Klas. 2003. Book Review: Mike Hepworth, Stories of Ageing. Ageing and Society 23(2): 263–264.

Borell, Klas. 2001. Recension av Dan Porsfelts doktorsavhandling: Management Trainee. Möten med förhinder. Arbetsmarknad & Arbetsliv 7 (4): 285–287.

Borell, Klas. 2000. Anmälan av Thomas M. Hess and Fredda Blanchard-Fiels (editors), Social Cognition and Aging. Socialmedicinsk Tidskrift 78(4): 382–383.

Borell, Klas. 1998. Book Review: Anne Harrington, Reenchanted Science. Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler. On-line, Canadian Journal of Sociology (Cachiers canadiens de sociologie), November Issue.

Borell, Klas. 1998. Recension av Eviatar Zerubavel, Social Mindscapes. An Invitation to Cognitive Sociology. Sociologisk Forskning 44(3): 142–146.

Borell, Klas. 1997. Bokmelding: Christena E. Nippert Eng, Home and Work. Negotiating Boundaries through Everyday Life, Sosiologi i dag 43(4): 101–103.

Borell, Klas. 1996. Recension av Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling: Fackliga karriärer. Sociologisk Forskning 42(2/3): 137–142.

Borell, Klas. 1995. Recension av Mary Zey, Banking on Fraud. Drexel, Junk Bonds, and Buyouts, Sociologisk Forskning 41(3): 101–103.

Konferensuppsatser och presentationer (urval)

Borell, Klas. 2020. The Social Impact of COVID-19: An International Panel. Pittsburgh: Center for Global Engagement, October 7.

Borell, Klas. 2020. Family Life in Sweden. Rooney Lecture, Robert Morris University, Pittsburgh, USA, February 12.

Borell, Klas. 2020. Assault on Academic Freedom: Self Censorship and Resistance in Turkish Academia. Rooney Lecture, Robert Morris University, Pittsburgh, USA, March 18.

Borell, Klas. 2019. Varför tror vi på konspirationsteorier? Psykologiska och sociologiska perspektiv på falska nyheter. Föreläsning vid Nationella vägledarkonferensen, Jönköping, 22 maj.

Josefsson, Tommy, Nilsson, Marco and Borell, Klas. 2017. Everyday Resistance to Violent Radicalism and Fundamentalism: Sufi Strategies in Sweden. Paper presented by first author at the 7th International Conference on Religion and Spirituality in Society: Understanding Globalism, Respecting Difference, April 17–18, London, Imperial College.

Borell, Klas. 2016. Conspiracy Theories in Jihadist and Anti-Jihadist Thought. Vox-Pol Mid-Project Conference: Taking Stock of Research on Violent Online Political Extremism, Dublin, Ireland, June 22-24.

Borell, Klas. 2016. Social Movements, Prejudice, and Human Rights. Invited key note address to the 3rd International Sociology and Critical Perspectives Conference on Socal Movements, Istanbul, Turkey, June 3–4.

Borell, Klas. 2014. The Scandinavian Welfare State and the Civic Field. The State of Civic Field: Frontiers of Democracy, Tuft University, Boston, USA, July 18.

Borell, Klas. 2014. Hur islam görs till en undantagsreligion. Föreläsning vid seminariet Nordiska moskéer, i anslutning till utställningen 1001 Inventions – Discover the Muslim Heritage in Our World, arrangerat av Värmlands museum med flera organisationer, Karlstad 9 januari.

Borell, Klas and Egonsdotter, Gunilla. 2014. SimChild, Child Protection, and Computer-Based Simulations in Social Work Education. Paper presented at the Twenty-First International Conference on Learning in Higher Education, New York, USA, July 14–17 (presented by first author).

Borell, Klas. 2013. Between Resistance and Support, Hate Crimes and Solidarity: An Introduction to an Emergent Field of Social Movement Studies. Paper presented at the 13th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain.

Borell, Klas och Egonsdotter, Gunilla. 2013. Utbildningsprojektet SimChild – en interaktiv simulering av barnavårdsutredningar. Presentation vid Socionomdagarna, Älvsjömässan 12–13 november.

Borell, Klas. 2012. Svenska muslimska församlingar: problem och möjligheter. Inledning vid konferensen Världen finns i Norrbotten, Sensus Studieförbund, Luleå 14 november.

Borell, Klas. 2012. Confrontation or Cooperation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State. Paper presented at the Second International Interdisciplinary Conference on Religion and Spirituality in Society, University of British Columbia, Vancouver, Canada, February 20–22.

Borell, Klas. 2012. Religionens roll i integrationsarbetet. Inledning vid symposium arrangerat av Studieförbundet Bilda, Centrum för forskning om Religion och Samhälle, med flera arrangörer, Stockholm 18 oktober.

Borell, Klas. 2012. Islamofobiska fördomar och hatbrott. Presentation vid ett symposium arrangerat av Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), Stockholm 1 oktober.

Borell, Klas. 2012. Socialt arbete och islam. Inledning vid konferensen Religion och socialt arbete, arrangerad av Stockholms stadsmission, Ersta Sköndals Högskola med flera arrangörer.

Borell, Klas. 2012. Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State. Inledning vid symposium arrangerat av Svensk Islamisk Stiftelse för Dialog och Kommunikation med flera arrangörer, Stockholm 9 juni.

Egonsdotter, Gunilla and Borell, Klas. 2012. Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Families and Children at Risk. Paper presented at The 6th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 5–7 (presented by first author).

Borell, Klas. 2011. Swedish Muslim Congregations and Anti-Islamic Currents: Examining the Relationships between Opposition and Support. Paper presented at the 11th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October 22–24.

Borell, Klas. 2011. Muslim Congregations in Cooperation with Public and Voluntary Service Organizations: A Nationally Representative Survey from Sweden. Paper presented at the conference Beyond Belief: Religion and Belief in Professional Practice. University of Bradford and the Joseph Rowntree Foundation, Bradford, United Kingdom, September 7–8.

Borell, Klas. 2011. The Securitization of Islam: A Survey of the Formation of Opposition and Support to Muslim Congregations in Sweden. Paper presented to the inter-disciplinary conference Risk, Uncertainty and Policy, Sociology of Risk and Uncertainty research, European Sociological Association (ESA), Mid-Sweden University, Östersund, March 23–25.

Borell, Klas. 2010. Muslim Social Work in Sweden: Patterns, Organizations and Traditions. Keynote address to the conference Social Work against Poverty and Social Exclusion – Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights. University of Mostar and University of Zagreb, Mostar, Bosnia and Herzegovina, October 20–23.

Borell, Klas. 2009. The Mosque in Western Europe: Ethno-Religious Enclaves or Bridges? Paper presented at the 10th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October 22–24.

Borell, Klas. 2007. Living with Terrorism: A Comparative Approach. Paper presented at the International Biennial Conference on the Inter-University Seminar of Armed Forces and Society, Chicago, United States, October 15–17.

Borell, Klas. 2006. The Experience of Living with Terror: Precautions, Perceptions and Bracketing. Paper presented at the conference Hong Kong Sociological Association 8th Annual Conference, Narratives and Perspectives in Sociology: Understanding the Past, Envisaging the Future, Shue Yan College, Hong Kong, December 2–4.

Borell, Klas. 2006. Terrorist Bombings and Everyday Life in Zalka, a Beirut Suburb. Paper presented at the First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime: Realities, Risks and Responses (HUMSEC), Ljubljana, Slovenia, November 23–25.

Borell, Klas. 2005. Trust and Fraud: When Trust is Abused (The Whittesley Chair Lecture). Faculty of Arts and Sciences and the Department of Social and Behavioural Sciences, Research Seminar, American University of Beirut (AUB), Beirut, Lebanon, April 10.

Borell, Klas. 2003. Att åldras hemma. Några forskningsperspektiv under utveckling. Uppsats presenterad vid FoU-dagen; en konferens om socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, arrangerad av Socialtjänstens FoU-enhet i Jämtland, Institutionen för socialt arbete vid Mitthögskolan och Jämtlands Landstings FoU-enhet, Östersund, 15 april.

Borell, Klas. 2002. Family Diversity in Old Age: A New Research Agenda. Paper presented at the conference 55th Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America. Relationships in a Changing World: From Aging Cells to Aging Societies, Boston, Massachusetts, United States, November 22–26.

Borell, Klas. 2002. Household Labour, Ageing, and Gender Inequality: A Life Course Perspective. Paper presented at the 2002 meeting of The Sociologists of Minnesota: Using Sociology. St. Cloud State University, St. Cloud, Minnesota, United States, October 3–4.

Borell, Klas. 2002. Contemporary Differentiation of Intimate Relationships and Family Life: A Life Course Perspective. Invited paper presented at the Life Course Center’s Fall 2002 Seminar Series, University of Minnesota, Minneapolis, United States, October 25.

Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie. 2002. Reconceptualising Intimacy and Ageing. Paper presented at the conference International Symposium on Reconceptualising Gender and Ageing, University of Surrey, Surrey, United Kingdom, June 25–27.

Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie. 2001. Living Apart Together: Balancing Intimacy and Autonomy in Old Age. Invited paper presented at the symposia Repartnering After Late Life Widowhood: The Gendered Perspective, The 17th Congress of the International Association of Gerontology, Vancouver, Canada, July 1–6.

Borell, Klas. 2001. Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Förhållandet mellan officerare och värnpliktiga före, under och efter andra världskrigets beredskap. Uppsats presenterad vid konferensen Värnpliktsförsvaret 100 år, arrangerad av Krigsarkivet, Riksarkivet och Landsarkiven, Statens försvarshistoriska museer, Pliktverket, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapsakademien med flera arrangörer, Östersund, 14–16 maj.

Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie. 2000. Living Apart Together in Old Age. Women’s Boundary Making and the Social Construction of Home. Paper presented at the conference A New Age for Old Age, Annual Conference of British Society of Gerontology, Oxford, United Kingdom, September 8–10.

Borell, Klas. 2000. Ageing in Age Dissimilar Couples: The Negotiation and Renegotiation of Market and Domestic Labour. Paper presented at The XXXVIIth Research Committee on Family Research Seminar, International Sociological Association (ISA), Theoretical and Methodological Issues in Cross-Cultural Family Studies, Uppsala, June 20–23.

Borell, Klas and Johansson, Roine. 1998. Old-Age Care in Implementation Networks. Central Steering and Local Networks. Paper presented at The 16th Conference of The International Association of Management, Health Care Management Division, Chicago, United States, April 5–8.

Borell, Klas och Johansson, Roine. 1998. Flexibel nätverkssamverkan. En organisationsstudie av Ädelreformen. Uppsats presenterad vid arbetsgruppen för Organisationssociologi och ekonomisk sociologi, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Göteborg 29–30 januari.

Borell, Klas. 1997. När Michels oligarkilag kom till Sverige. Debatten om de politiska partierna och demokratiseringen, 1911–1920. Uppsats presenterad vid arbetsgruppen för Vetenskapssociologi och sociologins historia, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Lund 30–31 januari.

Borell, Klas. 1997. Kognitiva matriser för utvärdering och uppföljning. Uppsats presenterad vid Högskoleverkets konferens Kvalitet och förnyelsearbete, Uppsala 9–10 januari.

Borell, Klas. 1995. Putting Knowledge to Use. Paper presented at the conference Social Work Education, European Association of Schools of Social Work (EASSW), Lisboa, Portugal, April 30–May 2.

Aktuella debattinlägg (urval)

Borell, Klas. 2021. Hjälp förföljda lärare och studenter i Belarus. Jönköpings-Posten, 12 augusti.

Borell, Klas. 2021. Hög tid att tala klarspråk om den dolda anti-semitismen i konspirationsteorier. Sydsvenskan, 2 maj.

Borell, Klas & Nilsson, Marco. 2019. Överraskande dom ger akademiker hopp. Svenska Dagbladet, 6 september.

Borell, Klas, Nilsson, Marco and Aktas, Vezir. 2019. Assault on academia. Research Europe, Issue 500, 4 July.

Borell, Klas, Aktas, Vezir och Nilsson, Marco. 2018. Turkiska samhällsforskare tvingas till självcensur. Curie – en tidning från Vetenskapsrådet, 11 september.

Borell, Klas, Aktas, Vezir and Nilsson, Marco. 2018. Social Scientists Under Threat in Turkey. International Society of Political Psychology (ISPP) Blog, August 18.

Borell, Klas, Aktas, Vezir och Nilsson, Marco. 2018. Hotet mot fri forskning allt grövre i Turkiet, Göteborgs-Posten, 30 juli.

Josefsson, Tommy, Nilsson, Marco och Borell, Klas. 2017. Samverkan mot våldsbejakande fundamentalism. Göteborgs-Posten, 10 augusti.

Borell, Klas. 2015. When is the Time to Hate? International Network for Hate Studies, September 21.

Borell, Klas. 2015. Hatbrotten står inte oemotsagda. Sydsvenska Dagbladet, 21 januari.

Borell, Klas, Egonsdotter, Gunilla & Palmius, Joel. 2014. SimChild och socialtjänsten. Länstidningen, 28 oktober.

Borell, Klas & Gerdner, Arne. 2014. Muslimer viktiga i kampen mot IS. Jönköpings-Posten, 19 september.

Borell, Klas. 2013. När grannarna protesterar. Göteborgs-Posten, 16 augusti.

Borell, Klas. 2012. Så ser fördomarna ut bakom mosképrotesterna. Dagens Samhälle, 18 december.

Borell, Klas. 2011. Efter Oslo och Utöya är det omöjligt att vara tyst. Östersunds-Posten, 28 juli.

Klas Borell

Professor emeritus i sociologi och socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan.

Högskolan i Jönköping
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Mobil +46 (0) 70 324 06 05
E-Mail: klas.borell@ju.se